CAPITOL REGION MH CTR

Psychiatry

500 Vine St
Hartford, CT 06112
(860) 297-0801

Office Locations

1
CAPITOL REGION MH CTR
500 Vine St
Hartford, CT 06112
(860) 297-0801 (Office)
(860) 297-0915 (Fax)
Loading map...

Our Physicians

Psychiatry

Sarita Mallya, MB

500 Vine St
Hartford, CT 06112 More Locations
Sarita Mallya, MB
Patient Satisfaction